מאמרים | קבר שמעון הצדיק בירושלים

'שמעון הצדיק'- דמותו ופועלו

מערת קבר שמעון הצדיק בירושלים


זיהויו ותקופתו 
'שמעון הצדיק' הוא כינוי שנקשר לשתי דמויות- סב ונכדו. שניהם כהנים גדולים מבית חוניו בתקופת הבית השני.
במקורות חז"ל ובכתבי יוסף בן מתתיהו מזוהה שמעון הצדיק כ'שמעון בן חוניו בן ידוע (ששמו הוזכר במקרא -נחמיה יב,יא).
לפי המסורת התלמודית כיהן שמעון הצדיק בסוף ימי פרס ובראשית ימי שלטון היוונים בארץ. שמעון הצדיק נחשב לאחרון שבאנשי כנסת הגדולה- "משיירי כנסת הגדולה" (אבות א,ב) ולראשון החכמים המוזכרים במשנה
אחד האירועים המזוהים ביותר עם דמותו של שמעון הצדיק, הוא המפגש הסימבולי עם אלכסנדר מוקדון. לפי יוסף בן מתתיהו הכהן הגדול שיצא לקראת אלכסנדר מוקדון היה סבו של שמעון הצדיק, אשר חי כנראה בימי שלטון התלמיים.
 
בעשרים וחמשה [בטבת] יום הר גרזים [הוא], דלא למספד. יום שבקשו כותיים את בית אלהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו ונתנו להם. באו והודיעו את שמעון הצדיק. מה עשה? לבש בגדי כהונה, ונתעטף בבגדי כהונה, ומיקירי ישראל עמו, ואבוקות של אור בידיהן, וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה עד שעלה עמוד השחר. כיון שעלה עמוד השחר אמר להם: מי הללו? אמרו לו: יהודים שמרדו בך. כיון שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה, ופגעו זה בזה. כיון שראה לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחוה לפניו. אמרו לו: מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי זה? אמר להם: דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמתי. - אמר להם: למה באתם? - אמרו: אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב יתעוך גויים להחריבו? - אמר להם: מי הללו? - אמרו לו: כותיים הללו שעומדים לפניך. - אמר להם: הרי הם מסורים בידיכם. מיד נקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם, והיו מגררין אותן על הקוצים ועל הברקנים עד שהגיעו להר גריזים. כיון שהגיעו להר גריזים חרשוהו, וזרעוהו כרשינין. כדרך שבקשו לעשות לבית אלהינו. ואותו היום עשאוהו יום טוב. (יומא סט א(
 
 
 
פועלו ומפעליו
שמעון הצדיק הרבה להיטיב את המצב הרוחני והחומרי של עמו. ישוע בן סירא, בן דורו של שמעון הצדיק, מספר שחיזק את חומות ירושלים, הצילה מיד אויבים ודאג לתיקון המקדש. הוא מתאר את הדרו בצאתו מן ההיכל אחרי עבודתו ככהן גדול ביום הכיפורים, ומסיים בתפילה לה' שייתן שלום בארץ, ויקם את חסדו עם שמעון הצדיק ועם זרעו עד עולם (בן סירא נ).
 
אחת האמירות המזוהות ביותר עם דמותו והמתמצתת את תפיסת עולמו ניתן למצוא במפגש הראשון עם דמותו בתורה שבע"פ:
" שמעון הצדיק היה משירי אנשי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" (אבות א, ב).
 
סוף תקופת הנבואה ו'ירידת הדורות'
הנביאים חגי זכריה מלאכי היו ראשוני אנשי כנסת הגדולה ואחרוני הנביאים החותמים את תקופת הנביאים ובפטירתם נסתלקה הנבואה (בבלי, סנהדרין יא).
חז"ל מתייחסים אל שמעון הצדיק כאל סממן למעבר מתקופת הנבואה לתקופה בה נעלמת הנבואה מן הארץ, ומתייחסים אל תופעות רוחניות אשר נעלמו מן העולם עם פטירתו ומסמנים את תופעת 'ירידת הדורות' עליה מצביעים חז"ל ומאידך על גדולתו של שמעון הצדיק. 
כל זמן שהיה שמעון הצדיק קיים היה נר מערבי תדיר, משמת הלכו ומצאוהו שכבה, מיכן ואילך מוצאין אותו פעמים כבה פעמים דולק; כל זמן שהיה שמעון קיים, היתה מערכה תדירה, כשמסדרין אותה כשחרית היתה מתגברת והולכת כל היום כולו והיו מקריבין עליה תמידין ומוספין ונסכיהן, ולא היו מוסיפין עליה אלא שני גיזרי עצים עם תמיד של בין הערביים, כדי לקיים מצות עצים בלבד שנ' ובער עליה הכהן. משמת שמעון הצדיק תשש כחה של מערכה, כשמסדרין אותה בשחרית לא היו נמנעין מלהוסיף עליה עצים כל היום כולו; כל זמן שהיה שמעון קיים ברכה נכנסת בשתי הלחם ובלחם הפנים. שתי הלחם מתחלקות בעצרת לכהנים, ולחם הפנים ברגל לכל המשמרות לאנשי משמר, יש מהן שאוכלין ושובעין ויש מהן שאוכלין ומותירין, ולא עלה ביד כל אחד ואחד אלא כזית. משמת שמעון הצדיק לא היתה ברכה נכנסת לא בשתי הלחם ולא בלחם הפנים, הצנועין מושכין ידיהם, והגרגרנין חולקין ביניהן, ולא עלה ביד כל אחד ואחד אלא כפול.    (תוספתא מסכת סוטה פרק יג הלכה ז)
פטירתו
תנו רבנן: אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק - אמר להם: בשנה זו הוא מת! אמרו לו: מניין אתה יודע? אמר להם: בכל יום הכיפורים היה מזדמן לי זקן אחד  לבוש לבנים ועטוף לבנים, נכנס עימי ויצא עימי, והיום - נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנס עימי ולא יצא עימי. אחר הָרֶגל חלה שבעה ימים ומת. [משמת] שמעון הצדיק נמנעו אחיו מלברך בשם.
(יומא, ל"ט, א, ירושלמי יומא, ה, ב; תוספתא סוטה, י"ג, ח).
 
יורשים- בנים ותלמידים
אחד הסיפורים הקשים הקשורים לפטירתו הוא הריב בין בניו על המשך דרכו, תפקידו וכהונתו.
לפי הבריתא (מסכת מנחות קט, ב), לפני מותו ציוה שמעון הצדיק כי חוניו, הקטן מבית שני בניו, יירש אותו בתפקיד הכן הגדול. שמעי קינא באח הקטן ותכנן נקמה. הוא גרם לו ללבוש בגדי נשים בעת העבודה במקדש ולאחר מכן הסית את הכוהנים נגדו.
כתוצאה מקנאה זו יברח חוניו למצרים, ייסד בה מזבח ומקדש המוכר כמקדש חוניו אשר יהיווה מרכז לפולחן יהודי במצרים.
"בשעת פטירתו של שמעון הצדיק אמר להם: חוניו בני ישמש תחתי. נתקנא בו שמעי אחיו, שהיה גדול ממנו שתי שנים ומחצה. אמר לו: בא ואלמדך סדר עבודה. הלבישו באונקלי (מין שמלת אישה) וחגרו בצילצול (אזור של אישה), העמידו אצל המזבח. אמר להם לאחיו הכוהנים: ראו מה נדר זה וקיים לאהובתו: אותו היום שאשתמש בכהונה גדולה אלבש באונקלי שלך ואחגור בצילצול שלך. בקשו אחיו הכוהנים להרגו. רץ מפניהם ורצו אחריו. הלך לאלכסנדריה של מצרים ובנה שם מזבח" (מנחות קט:ב).
 
תלמידו המובהק הוא אנטיגנוס איש סוכו- תנא בראשית תקופת הזוגות המוזכר במשנה אשר היה רבם של יוסי בן יועזר  איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים ורבם של צדוק ובייתוס.
 
עפ"י מסורת עממית יהודית ידועה נקבר שמעון הצדיק בירושלים, במערה המכונה מערת שמעון הצדיק שנמצאת מצפון לעיר העתיקה בפאתי שכונת שמעון הצדיק. יום פטירתו נקבע ל - כ"ט תשרי ("שבעה ימים לאחר הָרֶגל").           

רוצים לצאת לסיור או יום גיבוש בירושלים?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואנחנו נחזור אליכם עם הצעה שווה.
מאשר/ת קבלת הצעות מחיר בדוא"ל
1232
אירועים
80
סיורים
25
שנות נסיון
21
אנשי צוות
5000
לקוחות
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
אחזור אליכם בקרוב.
המקומות הכי יפים
אנו מזמינים אתכם לסיור שיחמם לכם את הלב וישאיר לכם טעם מיוחד שלא עובר לעולם בירושלים המדהימה
מדריכים מקצועיים
אנחנו חיים ונושמים את ירושלים, ועושים זאת במקצועיות, יצירתיות ועם הרבה אהבה.
25 שנות נסיון
אנחנו נבנה עבורכם טיול גיבוש, סיור משפחתי בניחוח ירושלמי ועם מקצועיות וניסיון של למעלה מעשרים שנות פעילות.
מרכז מבקרים
ראשית ירושלים - המרכז לסיורים ולימודי ירושלים מציעים לכם טיולים וסיורים בירושלים וסביבותיה.
חוויה בלתי נשכחת
אנחנו נבנה עבורכם טיול גיבוש, סיור משפחתי בניחוח ירושלמי ועם מקצועיות וניסיון של למעלה מעשרים שנות פעילות.